# وضعیت سرور نام سرور وضعیت مسابقه آیپی و پورت ورود به سرور تعداد بازیکنهای آنلاین نقشه بازی جزییات
1
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
18 | Match Server
Cinque Terre   18 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 7 !حداکثر تعداد
7 / 20
de_dust2
جزییات
2
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MIX[ROFAGHA] | Match Server
Cinque Terre   MIX[ROFAGHA] | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 4 !حداکثر تعداد
4 / 20
awp_india
جزییات
3
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
TRAV!X | Match Server
Cinque Terre   TRAV!X | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 2 !حداکثر تعداد
2 / 20
de_dust2
جزییات
4
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
AStriX | Match Server
Cinque Terre   AStriX | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 1 !حداکثر تعداد
1 / 20
aim_headshot
جزییات
5
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
DesTroYer 1 | Match Server
Cinque Terre   DesTroYer 1 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
6
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
76j | Match Server
Cinque Terre   76j | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
7
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
[ Err0r ] | Match Server
Cinque Terre   [ Err0r ] | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
aim_sk_ak_m4
جزییات
8
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Extra | Match Server
Cinque Terre   Extra | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
9
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
ByCoT | Match Server
Cinque Terre   ByCoT | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
26 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 26
de_dust2
جزییات
10
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
11
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
EsfahaN BaX | Match Server
Cinque Terre   EsfahaN BaX | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
de_dust2
جزییات
12
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
.:: Twilight ::. | Match Server
Cinque Terre   .:: Twilight ::. | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
aim_sk_ak_m4
جزییات
13
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
devil | Match Server
Cinque Terre   devil | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
14
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Mclaren | Match Server
Cinque Terre   Mclaren | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
15
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Nexus | Match Server
Cinque Terre   Nexus | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
aim_sk_ak_m4
جزییات
16
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Sky | Match Server 2
Cinque Terre   Sky | Match Server 2
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
de_dust2
جزییات
17
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Cyrex | Match Server [Mixed]
Cinque Terre   Cyrex | Match Server [Mixed]
درحال مسابقه
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
18
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
FalleN 2 | Match Server
Cinque Terre   FalleN 2 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
19
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
--- Death Match ---
Cinque Terre   --- Death Match ---
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_nuke
جزییات
20
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Top Mix | Match Server
Cinque Terre   Top Mix | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
21
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
DesTroYer 2 | Match Server
Cinque Terre   DesTroYer 2 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
awp_india
جزییات
22
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
CS | Match Server
Cinque Terre   CS | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
23
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
sTOrM | Match Server
Cinque Terre   sTOrM | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_inferno
جزییات
24
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Cs_Down | Match Server
Cinque Terre   Cs_Down | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
25
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
26
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
27
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Magicer.BaX | Match Server
Cinque Terre   Magicer.BaX | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
28
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Top Mix 2 | Match Server
Cinque Terre   Top Mix 2 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
29
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
kenzo | Match Server [Mixed]
Cinque Terre   kenzo | Match Server [Mixed]
درحال مسابقه
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_nuke
جزییات
30
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Dark | Match Server
Cinque Terre   Dark | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
جزییات
31
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
No Cfg | Match Server
Cinque Terre   No Cfg | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
28 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 28
de_dust2
جزییات
32
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
AHVAZ-cs-GAMERS | Match Server
Cinque Terre   AHVAZ-cs-GAMERS | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
33
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
MIX[ROFGHA] 2 | Match Server
Cinque Terre   MIX[ROFGHA] 2 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
34
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Sahand | Match Server
Cinque Terre   Sahand | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
35
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
BeST FreinD | Match Server
Cinque Terre   BeST FreinD | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
36
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
REX | Match Server
Cinque Terre   REX | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
24 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 24
de_dust2
جزییات
37
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Dark | Match Server
Cinque Terre   Dark | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
28 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 28
de_dust2
جزییات
38
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
FerdiNanD | MaTch ServeR 2
Cinque Terre   FerdiNanD | MaTch ServeR 2
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
aim_sk_ak_m4
جزییات
39
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
FerdiNanD | MaTch ServeR 1
Cinque Terre   FerdiNanD | MaTch ServeR 1
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
40
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
Aptal Mal | Match Server
Cinque Terre   Aptal Mal | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
41
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Expendables | Match Server
Cinque Terre   Expendables | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
42
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
Mehregan | Match Server
Cinque Terre   Mehregan | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
43
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Friends Lavan | Match Server
Cinque Terre   Friends Lavan | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
aim_sk_ak_m4
جزییات
44
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
Karaj Cs | Match Server
Cinque Terre   Karaj Cs | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
45
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
old buddys | Match Server
Cinque Terre   old buddys | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
46
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
sTOrM 2 | Match Server
Cinque Terre   sTOrM 2 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
47
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
Dorehami | Match Server
Cinque Terre   Dorehami | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
48
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
49
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
50
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
THE VIRUS | Match Server
Cinque Terre   THE VIRUS | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
51
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
HirkaN | Match Server
Cinque Terre   HirkaN | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
52
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
CS CLUB | Match Server
Cinque Terre   CS CLUB | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
53
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
OlaMp!C | Match Server
Cinque Terre   OlaMp!C | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
54
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
gang bax | Match Server
Cinque Terre   gang bax | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_westwood
جزییات
55
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
KeNzO ~ PaRiS | Match Server
Cinque Terre   KeNzO ~ PaRiS | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
aim_sk_ak_m4
جزییات
56
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
SpeedtrA | Match Server
Cinque Terre   SpeedtrA | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
aim_sk_usp_deagle
جزییات
57
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
Cs Plus | Match Server
Cinque Terre   Cs Plus | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
aim_map
جزییات
58
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
Gods | Match Server
Cinque Terre   Gods | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
59
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
60
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
publicia | Match Server
Cinque Terre   publicia | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
de_dust2
جزییات
61
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
62
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
IraN-BaX | Match Server
Cinque Terre   IraN-BaX | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_train
جزییات
63
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
64
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
65
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
IraN-BaX | Match Server 2
Cinque Terre   IraN-BaX | Match Server 2
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
aim_sk_ak_m4
جزییات
66
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
CloNeR-MashhadBax | Match Server
Cinque Terre   CloNeR-MashhadBax | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
67
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
ImpaLeR | Match Server
Cinque Terre   ImpaLeR | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
68
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
69
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
70
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
SEHRE IDEAS | Match Server
Cinque Terre   SEHRE IDEAS | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
71
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
mrz | Match Server
Cinque Terre   mrz | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
72
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
znu football | Match Server
Cinque Terre   znu football | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
73
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
BLACK ICE CITY | Match Server
Cinque Terre   BLACK ICE CITY | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
74
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
poriyatoloei | Match Server
Cinque Terre   poriyatoloei | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
75
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Top Mix 3 | Match Server
Cinque Terre   Top Mix 3 | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
aim_sk_ak_m4
جزییات
76
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
DeLta FoRce | Match Server
Cinque Terre   DeLta FoRce | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
77
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
amlashzakon | Match Server
Cinque Terre   amlashzakon | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
78
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
FerdiNanD | MaTch ServeR 3
Cinque Terre   FerdiNanD | MaTch ServeR 3
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
79
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
C.2.U | Match Server
Cinque Terre   C.2.U | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
80
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
AnGeL | Match Server
Cinque Terre   AnGeL | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
26 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 26
de_dust2
جزییات
81
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Cs.Warzone | Match Server
Cinque Terre   Cs.Warzone | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_train
جزییات
82
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
KURD~CS | Match Server
Cinque Terre   KURD~CS | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
83
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
CsNiNi | Match Server
Cinque Terre   CsNiNi | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییات
84
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
85
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
mrz | Match Server
Cinque Terre   mrz | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
جزییات
86
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
Deland- | Match Server
Cinque Terre   Deland- | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
aim_map
جزییات
87
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
جزییات
88
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
lost-ak | Match Server
Cinque Terre   lost-ak | Match Server
!مسابقه هنوز شروع نشده
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
18 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 18
de_dust2
جزییاتتعداد سرورها
کل بازیکنها
حداکثر بازیکنها
88
14
1498