# وضعیت سرور نام سرور آیپی و پورت ورود به سرور تعداد بازیکنهای آنلاین نقشه بازی چنل تلگرام جزییات
1
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
TehranGaming.com | Public Server [Updated]
Cinque Terre   TehranGaming.com | Public Server [Updated]
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
31 تعداد بازیکنهای آنلاین 17 !حداکثر تعداد
17 / 31
de_dust2
جزییات
2
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA.GAME | Public Server
Cinque Terre   MAFIA.GAME | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 7 !حداکثر تعداد
7 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
3
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
GORGAN GAME | Public Server
Cinque Terre   GORGAN GAME | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 3 !حداکثر تعداد
3 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
4
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Assassin | Public Server
Cinque Terre   Assassin | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
24 تعداد بازیکنهای آنلاین 2 !حداکثر تعداد
2 / 24
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
5
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
irWebDesign | Private Server
Cinque Terre   irWebDesign | Private Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
6
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
No Smoking | Public Server
Cinque Terre   No Smoking | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
7
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
Gorgan59 | Public Server
Cinque Terre   Gorgan59 | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
8
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
pub spwn | Public Server
Cinque Terre   pub spwn | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
9
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
aeirexa | Public Server
Cinque Terre   aeirexa | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
10
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
11
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
12
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
13
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
14
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Dr.Bomb | Public Server
Cinque Terre   Dr.Bomb | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
26 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 26
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
15
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
omidmc | Public Server
Cinque Terre   omidmc | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
16
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Orange | Public Server
Cinque Terre   Orange | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
17
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Game War CS | public server
Cinque Terre   Game War CS | public server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
18
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Daiwix2 | Match Server
Cinque Terre   Daiwix2 | Match Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
19
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
family | Public Server
Cinque Terre   family | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
20
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
21
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
mesbah_1001 | Public Server
Cinque Terre   mesbah_1001 | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
22
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
lavan | Public Server
Cinque Terre   lavan | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
23
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
24
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA | Public #2 Server
Cinque Terre   MAFIA | Public #2 Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
25
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA | Aim-AWP Server [Normal 13M]
Cinque Terre   MAFIA | Aim-AWP Server [Normal 13M]
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
24 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 24
awp_india
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
26
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA | Public #1 Server
Cinque Terre   MAFIA | Public #1 Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
27
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییاتتعداد سرورها
کل بازیکنها
حداکثر بازیکنها
27
29
475