# وضعیت سرور نام سرور آیپی و پورت ورود به سرور تعداد بازیکنهای آنلاین نقشه بازی چنل تلگرام جزییات
1
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
GORGAN GAME | Public Server
Cinque Terre   GORGAN GAME | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 4 !حداکثر تعداد
4 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
2
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
TehranGaming.com | Public Server [Updated]
Cinque Terre   TehranGaming.com | Public Server [Updated]
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
31 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 31
de_dust2
جزییات
3
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA | Aim-AWP Server [Normal 19M]
Cinque Terre   MAFIA | Aim-AWP Server [Normal 19M]
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
24 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 24
awp_india
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
4
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
persianguys | Public Server
Cinque Terre   persianguys | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
5
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Low Risk | Public Server
Cinque Terre   Low Risk | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
6
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Gorgan59 | Public Server
Cinque Terre   Gorgan59 | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
7
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Magicer.BaX | Public Server
Cinque Terre   Magicer.BaX | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
8
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
FuryX GaminG | Public Server
Cinque Terre   FuryX GaminG | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
9
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
No Smoking | Public Server
Cinque Terre   No Smoking | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
22 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 22
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
10
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
mesbah_1001 | Public Server
Cinque Terre   mesbah_1001 | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
11
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
12
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
counter.bach | Public Server
Cinque Terre   counter.bach | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
13
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
14
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Dr.Bomb | Public Server
Cinque Terre   Dr.Bomb | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
26 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 26
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
15
وضعیت این سرور: پسورد دارد !
 پسورد دارد
omidmc | Public Server
Cinque Terre   omidmc | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_nuke
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
16
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
Orange | Public Server
Cinque Terre   Orange | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
17
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
18
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
friends | Public Server
Cinque Terre   friends | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
19
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
20
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA.GAME | Public Server
Cinque Terre   MAFIA.GAME | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
21
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
family | Public Server
Cinque Terre   family | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
22
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
Arrow bax | Match Server
Cinque Terre   Arrow bax | Match Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
20 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 20
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
23
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
24
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA | Public #2 Server
Cinque Terre   MAFIA | Public #2 Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
25
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
Assassin | Public Server
Cinque Terre   Assassin | Public Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
24 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 24
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
26
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
shombootan | public server
Cinque Terre   shombootan | public server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
27
وضعیت این سرور: آفلاین میباشد!
 آفلاین
--
Cinque Terre   --
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
0 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 0
--
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییات
28
وضعیت این سرور: آنلاین میباشد
 آنلاین
MAFIA | Public #1 Server
Cinque Terre   MAFIA | Public #1 Server
 
آیپی و پورت اتصال به سرور!
32 تعداد بازیکنهای آنلاین 0 !حداکثر تعداد
0 / 32
de_dust2
برای گذاشتن لینک تلگرام تیکت بزنید
Cinque Terre
جزییاتتعداد سرورها
کل بازیکنها
حداکثر بازیکنها
28
4
551